Categorieën
Aanmelden Nieuwsbrief
Aanmelden
123f098d81805dc24ed77d27cc065256.jpg

Download algemene voorwaarden

 Algemene leveringsvoorwaarden Media & Game Store Wognum
Kerkstraat 13  1687 AL Wognum
Kamer van Koophandel nummer: 37107848

Artikel 1 ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die
Media & Game Store Wognum, nader te noemen "MGS" met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door MGS van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van MGS zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2 OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Alle offertes van MGS, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk
anders is vermeld. MGS kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur.
Eerst door schriftelijke bevestiging door MGS van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand. MGS is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings‐en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door MGS verrichtte werkzaamheden gemaakte kosten te vergoeden. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

Artikel 3 PRIJZEN
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte of is besproken tijdens aanname van opdracht, zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW en verzendkosten. Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen, invoerrechten, valutakoersen, loonkosten, sociale lasten, vervoerkosten, verpakkingskosten, kosten en
van halffabrikaten en dergelijke, voor MGS zijn gestegen, is MGS gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen. Indien wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten met zich meebrengen, is MGS gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.

Artikel 4 BETALING / INCASSO
Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en). Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der al gehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewind stelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van MGS op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door MGS in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,=.


Pagina 1
Artikel 5 OVERMACHT
In geval van overmacht heeft MGS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MGS niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel MGS als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen. Indien MGS bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is MGS gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan MGS toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, inbraak, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van MGS voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door MGS ingeschakelde derden voordoen. MGS heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 6 LEVERING, RISICO EN TRANSPORT
De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn door terbeschikkingstelling
van de zaken door een mondelinge of schriftelijke mededeling van MGS aan de opdrachtgever, dan wel door terbeschikkingstelling aan de vervoerder. Als dan gaat het risico op de opdrachtgever over. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer MGS de zaken door
een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. en op
Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijn en de overeengekomen tijdstippen te betalen. Indien is overeengekomen dat MGS het transport verzorgt, bepaalt MGS op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 LEVERINGSTERMIJN
Een door MGS opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door MGS van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van MGS op en levert der halve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van MGS in te laten treden, MGS overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 DERDEN
MGS is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden te doen verrichten. Voor schade, kosten en interessen als gevolg van handelen of nalaten van derden is MGS niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart MGS tegen iedere aanspraak die derden jegens haar zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.Pagina 2
Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
MGS is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van
opzet of grove schuld aan de zijde van MGS, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. MGS is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht. MGS is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde MGS, nimmer, noch jegens de in
opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
De aansprakelijkheid van MGS is beperkt tot de voor een opdracht overeengekomen totale prijs (excl. BTW en andere heffingen). MGS is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

Artikel 10 ONTBINDING
a. MGS is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien: 
de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en
kosten te voldoen; en/of
de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
na het sluiten van de overeenkomst MGS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven 
te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid
dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of
de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door MGS verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van MGS om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 11 VRIJWARING
De opdrachtgever vrijwaart MGS tegen alle aanspraken voor schadevergoeding of claims, hoe dan ook genaamd, waaronder begrepen elke vermogensachteruitgang bij MGS, als gevolg van claims of aanspraken van derden, waartegen MGS, de ondergeschikten van MGS en door MGS gebruikte
derden zich niet op de in deze voorwaarden en/of de overeenkomst voorkomende bepalingen kunnen beroepen. Indien de op drachtgever aan MGS informatiedragers, elektronische bestanden, of software en dergelijke verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 RECLAME
In afwijking van het vermelde in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en het Weens Koopverdrag van 1980 omtrent conformiteit, zal de opdrachtgever slechts in overeenstemming met de bepalingen
van dit artikel MGS in gebreke kunnen stellen wanneer de te leveren zaken de overeengekomen conformiteit missen.
De opdrachtgever dient, indien hij de geleverde zaken niet naar de overeengekomen conformiteit acht, MGS binnen tien werkdagen na levering in de zin van art. 5 van deze voorwaarden per aangetekend schrijven met vermelding van alle gebreken in gebreke te stellen. Bij gebreke daarvan zal de opdrachtgever zijn rechten omtrent gebrekkigheid van de geleverde zaken verwerkt hebben


Pagina 3

  STAP NU OVER NAAR HET GOEDKOOPSTE 
SIM-ONLY ABONNEMENT VAN NEDERLAND! 

Afbeeldingsresultaat voor lebara sim only